top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot, mert megrendelésével Ön elfogadja a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmát.

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek  (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a GATSBY STREET RECORDS Művészeti Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A ép. A. lház fszt. 7., adószám: 26368704-1-42 ) által üzemeltetett All That Gatsby webáruház (https://allthatgatsby.com) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A webáruházon keresztül történő vásárlás szerződéskötésnek minősül. Kérjük, hogy amennyiben vásárlója (vagy aktív felhasználója) kíván lenni webáruházunknak, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeinket, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Egyet nem értés esetén a rendszer nem használható. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek.  A megkötött szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF ezen a linken elérhető: https://www.allthatgatsby.com/aszf

és innen tölthető le: ÁSZF

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Az All That Gatsby webáruház és weboldal üzemeltetője:

Név: GATSBY STREET RECORDS Művészeti Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A ép. A. lház fszt. 7.

Levelezési cím: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A ép. A. lház fszt. 7.

Telefonszám: +36307295939

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-326606

Adószám: 26368704-1-42

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ01-09-326606

Képviselő: Dr. Tóth Antónia

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

Elektronikus elérhetőség (Ügyfélszolgálat e-mail címe): allthatgatsby@gmail.com

A GATSBY STREET RECORDS Kft. által kezelt weboldalak elérhetősége: allthatgatsby.com

Szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: WIX.com LTD, 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel

Elektronikus elérhetőség: wix-team@emails.wix.com

FOGALMAK

Áru: a) ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint b) ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru).

Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.

Digitális szolgáltatás: a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: fogyasztó és vállalkozás között létrejövő  szerződések amennyiben azok tárgya digitális tartalom szolgáltatása, digitális szolgáltatás nyújtása vagy áruk adásvétele, ideértve a digitális elemeket tartalmazó árukat is.

Fogyasztóvédelmi törvény: a vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti.

Funkcionalitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse.

Interoperabilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel amely eltér attól, amellyel az azonos típusú digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Kompatibilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításának szükségessége nélkül olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Online piac: olyan szolgáltatás, amely a kereskedő által vagy a kereskedő nevében működtetett szoftvert, többek között weboldalt, valamely weboldal egy részét vagy valamely alkalmazást alkalmaz, és amelynek révén a fogyasztók távollevők közötti szerződést köthetnek más kereskedőkkel vagy fogyasztókkal.

Online piac szolgáltatója: bármely olyan vállalkozás, aki vagy amely online piacot biztosít a fogyasztók számára.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. A vásárláskor, megrendeléskor a fogyasztó és a kereskedő fizikailag nem egy helyen tartózkodnak, és kizárólag pl. e-mailt, telefont használnak a szerződés megkötése érdekében.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 1. A hibás teljesítés általános szabályai
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

373/2021. (VI.30.) kormányrendelet A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A szabályzat módosíthatósága

Az All That Gatsby webáruház az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosításának jogát fenntartja.

2.3. A webáruház szerzői jogi védelme

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása

Az All That Gatsby webáruházban kizárólag elektronikus úton történik a vásárlás. A megrendelés elküldésével és annak az allthatgatsby@gmail.com e-mail által küldött visszaigazolásával a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre. A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően a jelen ÁSZF tartalmazza az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni jelen ÁSZF rendelkezéseit. Webáruházunkon keresztül történő vásárlásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. Az ÁSZF hatályba lépésétől kezdve határozatlan időre szól.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A Szolgáltató weboldalán feltünteti a termék nevét, leírását, fotóját.
Az All That Gatsby webáruház által feltüntetett termékek kizárólag online módon, Foxpost automatába vagy házhozszállítással (Foxpost vagy saját futár) rendelhetők meg. A termékek árai forintban értendők. Mivel a Szolgáltató alanyi adómentes, így a megjelölt árak 0 %-os ÁFA tartalommal rendelkeznek. A Szolgáltató üzletpolitikai okból az árváltoztatás jogát minden előzetes bejelentés nélkül fenntartja. Az árak módosítása a már megkötött szerződésekre nem terjed ki.

A termékek weboldalon feltüntetett árai nem tartalmazzák a szállítás költségét, ezek a szállítás módjának kiválasztását követően a végösszegben jelennek meg.

A webáruház működését akadályozó internetes hálózati hibáért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

A Vásárlónak a megrendelés során, annak véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van bevitt adatainak módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így a bevitt adatok akkor is javíthatóak, ha Ön már a következő oldalra lépett). A Vásárló köteles vásárlása során saját, valós adatait megadni. Valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetében a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek minősül. A Vásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a termék(ek) a megadott adatok alapján kerül(nek) számlázásra, illetve szállításra.

A Vásárló megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét jogosult a Vásárlóra hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért saját felelősségét kizárja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,

 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. VÁSÁRLÁS

Az All That Gatsby webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges előzetes regisztráció, de hírlevél küldése történik. A hírlevél célja a tájékoztatás. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes és az érintett hozzájárulásának visszavonásáig érvényes. 

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! Mivel a Szolgáltató alanyi adómentes, így a megjelölt termék árak 0 %-os ÁFA tartalommal rendelkeznek. A termékek árai forintban értendők, nem tartalmazzák a szállítás költségét, ezek a végösszegben jelennek meg. Vásárló a távollevők közötti elektronikus úton kötött szerződési nyilatkozatának megtételekor tudomásul veszi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Vásárló megrendelése Szolgáltatóval szemben fizetési kötelezettséggel jár.

5. A RENDELÉS MENETE

A weboldalon látható termékek kiválasztása után Ön a "Kosárba" ikonra kattintva a készlet függvényében tetszőleges számú terméket helyezhet a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Bevásárlókosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termékek darabszámát készlet függvényében megváltoztatni. Minden esetben győződjön meg arról, hogy a megvásárolni kívánt terméket rakta be a kosárba.

Amennyiben Ön nem kíván további terméket vásárolni, kattintson a  „Bevásárlókosár tartalma” ikonra, ezután írja be esetlegesen kapott kuponkódját a "Kuponkód"-ra kattintva és aktiválja az "Alkalmaz" gombbal, vagy írjon nekünk megjegyzést külön kéréssel kapcsolatban, majd  válassza ki az Önnek legkedvezőbb szállítási módot: szállítás Foxpost automatába vagy házhozszállítás (Foxposttal vagy saját futárral). A termék weboldalon feltüntetett ára  és a szállítási költség együttese adja a fizetendő végösszeget. 

A megadott adatok ellenőrzése után kérjük véglegesítse rendelését. Webáruházunkban a fizetés banki előreutalással vagy azonnali PayPal fizetéssel történik.

Amennyiben a "Fizetés banki előreutalással" opciót választja, a "Fizetés" oldalra lépve a Szolgáltatónak a következő adatokat kérjük elküldeni: rendelés megerősítési e-mailcím, név, cégnév (opcionális), pontos cím, telefonszám, illetve adószám (opcionális). A "Folytatás" gombra kattintva ellenőrizze az előzőleg megadott szállítási mód helyességét, szükség esetén módosítsa azt, majd kattintson a "Folytatás" gombra. Válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (PayPalon keresztül vagy offline banki előre utalással). Kérjük jelezze, ha a számlázási cím nem egyezik a szállítási címmel. Ebben az esetben adja meg a nevet/cégnevet, a pontos számlázási címet (irányítószám, település, utca, házszám) és adószámot. Postafiók címre nem áll módunkban szállítani. A megadott adatok ellenőrzése után kattintson a "Folytatás" gombra. Ellenőrizze megadott adatait, majd az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kérjük véglegesítse rendelését a "Rendelés feladása" gomb megnyomásával.

Amennyiben a PayPal fizetés opciót választja,  az ALL THAT GATSBY webshop automatikusan átirányítja a PayPal biztonságos fizetési oldalára. Első lépésként adja meg az e-mail címét, majd kattintson a 'Tovább' gombra. Amennyiben rendelkezik PayPal fiókkal, a megjelenő oldalon egyszerűen lépjen be és fizessen a szokásos módon (a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót szükséges megadni). Az összeg a fiókjához társított bankkártyával egyenlíthető ki. 

Amennyiben nem rendelkezik PayPal fiókkal, megrendelését bankkártyával is kiegyenlítheti. A bank sikeres vásárlást követően a tranzakcióról visszaigazolást küld. Sikertelen tranzakció esetén a bank hibaüzenetben közli a hiba okát. 

A megjelenő oldalon adja meg a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját, az Ön nevét és telefonszámát. A szám megerősítéséhez egy biztonsági kódot küldenek a megadott telefonszámra. Adja meg a számlázási címet és ha ettől eltérő, a szállítási címet is. majd a PayPal Felhasználói megállapodása és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kérjük véglegesítse rendelését az "Elfogadás és folytatás" gomb megnyomásával.

5.1. A rendelés véglegesítése, a szerződés létrejötte

A Vásárló megrendelését bármilyen időpontban megadhatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A feldolgozás első lépéseként a Vásárló által elküldött megrendelést a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül visszaigazolásában megerősíti. Amennyiben nem érkezik Szolgáltató részéről visszaigazolás a megrendelésről a megadott határidőn belül, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége alól mentesül.

A már visszaigazolt megrendelések visszautasításának jogát webáruházunk fenntartja valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén, más felhasználók személyes adataival történő visszaélés esetében.  vagy ha a Vásárló fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt az elküldött e-mail nem érkezik meg.  Erről a Vásárlót e-mail üzenetben tájékoztatjuk. Az esetlegesen felmerülő probléma, felvilágosítás, speciális kérés esetén kérjük forduljon e-mailben ügyfélszolgálatunkhoz az allthatgatsby@gmail.com címen.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja

Webáruházunkban a fizetés banki előre utalással vagy azonnali PayPal fizetéssel történik. Előre utalásnál a Vásárló a visszaigazoló e-mail megérkezését követően legkésőbb 1-3 munkanapon belül átutalja a vásárlásának teljes összegét. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz (termékek és szállítási díj). Az átutalást a következő bankszámlára kérjük küldeni:

Cégnév: GATSBY STREET RECORDS Kft. 

Bank: Erste Bank

Számlaszám: 11600006-00000000-95016030

IBAN: HU30116000060000000095016030

A közleményben kérjük a megrendelés számát feltüntetni!

Abban az esetben, ha az utalásra 3 munkanapon belül nem kerül sor, a Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől és a Vásárló megrendelését törölni. 2020.03.02.-től Magyarországon működik az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR), miszerint az átutalás azonnal megérkezik.

Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, a beérkezett átutalások feldolgozásának ideje 1-3 munkanapot vesz igénybe.
Ezt követően kerül sor a termék feladására futárszolgálattal.  Az elektronikus számlát minden esetben a Vásárló által megadott megerősítő e-mailcímre e-mailben juttatjuk el a Vásárlónak.

Ha a rendelése végén a PayPal fizetést választja, az ALL THAT GATSBY webshop automatikusan átirányítja a PayPal biztonságos fizetési oldalára. Amennyiben rendelkezik PayPal fiókkal, a megjelenő oldalon egyszerűen lépjen be és fizessen a szokásos módon (a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót szükséges megadni). Az összeg a fiókjához társított bankkártyával egyenlíthető ki. Amennyiben nem rendelkezik PayPal fiókkal, megrendelését a következő kártyákkal egyenlítheti ki: VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Discover, UnionPay. Csak abban az esetben fogadhatuk el kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyát, ha annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezte. 

Ez a pénzküldési forma nagyon biztonságos, mivel a PayPal – hasonlóan a kereskedelmi bankokhoz – biztonságosan kezeli az információnkat. Az Ön adatai erősen titkosított rendszerben (SSL, https) vannak kezelve, amelyből mi nem látunk semmit. A vásárlást követően a tranzakció bekerül a számlatörténetbe, így bármikor visszaellenőrizhető. Ha nem sikerül a tranzakció, a felbukkanó ablakot becsukva minden további nélkül visszatérhet a honlapunkra. Ekkor újra választhat a PayPal fizetés vagy a rendelés elküldése lehetőség közül.

6.2. Szállítás módjai és díjszabása

Webáruházunk országos szállítással (Foxpost, saját futár) vagy Magyar Posta Zrt.)  juttatja el a megvásárolt termékeket a megadott címre vagy a Vásárló által kiválasztott csomagautomatába. 

FOXPOST

A Szolgáltató neve: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Szolgáltató rövidített neve: FoxPost Zrt.

A Szolgáltató székhelye: 6300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

A Szolgáltató levelezési címe (egyben fióktelep): 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 10-10-020309 (nyilvántartva az Egri Törvényszék Cégbírósága által)

A Szolgáltató adószáma: 25034644-2-10.

A Szolgáltató internetes elérhetősége: https://foxpost.hu

A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@foxpost.hu

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36-1-999-0369

A Foxpost futárszolgálat gyors és környezettudatos, valamint kényelmes és egyszerű szolgáltatást nyújt.

SAJÁT FUTÁR

A Szolgáltató neve: GATSBY STREET RECORDS Művészeti Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató rövidített neve: GATSBY STREET RECORDS KFT.

A Szolgáltató székhelye, levelezési címe: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A ép. A. lház fszt. 7.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-326606 (nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által)

A Szolgáltató adószáma: 26368704-1-42

A Szolgáltató internetes elérhetősége: https://allthatgatsby.com

A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: allthatgatsby@gmail.com

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36307295939

MAGYAR POSTA

A Szolgáltató neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Szolgáltató rövidített neve: Magyar Posta Zrt.

A Szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042463

A Szolgáltató internetes elérhetősége: https:/www.posta.hu

A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@posta.hu

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36-1-767-8200

Lehetséges szállítási módok:

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS (FOXPOST vagy saját futár) - a szállítás díja 2300 Ft

A kézbesítés munkanapokon 8-17 óra között történik. Kérjük szíveskedjen olyan címet megadni, ahol a várható kézbesítés időpontjában Ön vagy a meghatalmazottja át tudja venni a csomagot. Hibás cím megadásából adódó újbóli szállítási költséget a megrendelő fizeti. Házhoz küldés esetén a kiszállítási idő 2-3 munkanap, miután a futár átvette a csomagot az automatából vagy saját futár esetében tőlünk.

SÉRÜLT CSOMAG: Kérjük, hogy a csomag épségét és tartalmát kézbesítéskor a kézbesítő jelenlétében szíveskedjen megvizsgálni. Ha olyan sérülést tapasztal, amely a benne levő áru károsodására utal, köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Ebben az esetben a Vásárló nem köteles a sérült csomagot átvenni. Jegyzőkönyv hiányában a Szolgáltató nem fogad el reklamációt.

A Foxpost csomagkövetési szolgáltatást is nyújt. Nyomon követheti a küldemény állapotát, amiről online információt kaphat. Internetes elérhetőség: https://csomagkovetes.com/foxpost-nyomkovetes/

FOXPOST CSOMAGAUTOMATA - a szállítás díja 1300 Ft

Belföldön 155 csomagautomata üzemel. Ezek az automaták a bevásárló központok nyitva tartási idejében bármikor elérhetők. A Vásárló a megrendelt csomagot a lakhelyéhez legközelebb eső Foxpost automatából felveheti. Térképről válassza ki az Önnek legközelebbi automatát. Internetes elérhetőség: https://foxpost.hu/csomagautomatak

A Szolgáltató átadja a Foxpostnak a csomagot, ami a csomag feladási automatából való kivételét követő 2-3 munkanap alatt a Vásárló által megjelölt automatába kiszállításra kerül.

Ha a csomag megérkezett a választott automatába, erről a Vásárló SMS-ben és e-mailben értesítést kap. A Vásárló az üzenetben elküldött egyedi, csak az általa ismert kóddal nyithatja ki az automata megfelelő ajtaját. A csomagot érkezést követően 3 naptári napig őrzik az automatákban. A 3 napos időtartamba a hétvégi napok (szombat, vasárnap) is beleszámítanak. Az átvételi határidő óra-perc pontossággal a csomag érkezéséről szóló SMS és e-mail értesítésben található. A futár ezen időpont után kiveszi a csomagot az automatából, ezért fontos, hogy a Vásárló az értesítésben szereplő időpontig átvegye a csomagot. Ha az átvételi időszakban munkaszüneti- vagy ünnepnap van (a hétvégi napok ide nem értendők), abban az esetben az átvételi idő automatikusan meghosszabbításra kerül.

A csomagokra kiszállítási időgaranciát nem vállalunk. Ünnepi időszakok, kiemelt akciók idején megnövekedhet a szállítási idő.

Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja!

MAGYAR POSTA CSOMAGAUTOMATÁBA, POSTA PONTRA VAGY POSTÁRA KÉZBESÍTÉS

Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítés: bruttó 990 Ft/db.
Fontos figyelembe venni, hogy a Magyar Posta megadott díjszabásán kívül csomagonként 600 forint költséget (küldemény összerakása, csomagolása) számolunk fel a postai szállításkor a Posta Pontra, postára illetve házhoz történő kézbesítéskor.
A csomag a felvételtől számított 1-3 munkanapon belül kerül kiszállításra.  Az automaták jellemzően éjjel-nappal, 0-24 órában elérhetőek a nagyobb városokban, többek között bevásárlóközpontoknál, szupermarketek mellett, közlekedési csomópontok környékén és benzinkutakon. Az értesítéstől számított 2 munkanapon belül vehetők át a csomagok az automatánál. Ha nem sikerült érte menni, akkor egy közeli postára viszik át és további 5-10 munkanap áll rendelkezésre a csomag átvételére. A csomag aktuális helyzetéről a posta.hu ingyenes nyomkövetés funkcióján keresztül tájékozódhat.

MAGYAR POSTA HÁZNÁL TÖRTÉNŐ KÉZBESÍTÉS

Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.

Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.
Fontos figyelembe venni, hogy a Magyar Posta megadott díjszabásán kívül csomagonként 600 forint költséget (küldemény összerakása, csomagolása) számolunk fel a postai szállításkor a Posta Pontra, postára, illetve házhoz történő kézbesítéskor.

A csomag a felvételtől számított 1-3 munkanapon belül kerül kiszállításra.  A kézbesítés munkanapokon történik. A kézbesítés napján értesítés érkezik arról, hogy mikorra várható a csomag érkezése. Ha nem megoldható aznap az átvétel, akkor a futár másnap ismét próbát tesz. Ha akkor sem jár sikerrel, egy közeli postahelyre szállítja a küldeményt, ahol 5 napig átvehető a csomag.

7. ELÁLLÁS JOGA

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

7.1. Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül. Vállalkozásnak minősül az aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.  Az elállási jog megillet minden olyan természetes személyt aki üzleten kívül interneten saját célra vásárol. A vásárlástól való elállásra kizárólag az a Vásárló jogosult , aki természetes személy . Az olyan Vásárló aki nem fogyasztó aki jogi személy vagy vállalkozás nem jogosult a vásárlástól való elállásra.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén 14 napig indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ezt követően nincs lehetőség az elállási jog gyakorlására. A 14 nap nem a vásárlástól hanem a termék átvételétől számít. Több termék adásvételekor a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvétel napjától számítódik a 14 nap. A fogyasztónak jogában áll a szerződés megkötését követően még a termék átvétele előtti időszakban is elállási jogával élnie.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja indoklás nélkül:

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Gatsby Street Records Kft.,

Cím: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A ép. A. lház fszt. 7.,

Ügyfélszolgálat elérhetősége: allthatgatsby@gmail.com

Telefonszám: +36307295939 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20§-a alapján.

……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………..

A fogyasztó aláírása:  nyomtatott betűvel …………………………………………………..

és saját kezű aláírásával…………………………………………………………………………………

Kelt:

A Vásárló megteheti elállását telefonon, vagy  bármilyen erre vonatkozó írásos és egyértelmű nyilatkozattal. A Vásárló elállási nyilatkozatát elküldheti postai úton vagy e-mailben. Postai úton történő küldéskor kérjük ezt ajánlott levélben megtenni. A nyilatkozat akkor is érvényes ha postán az átvételtől számított 14 napon belül kerül feladásra, de a Szolgáltatóhoz később érkezik meg. Szolgáltató minden esetben a telefonálás időpontját vagy a postai küldés illetve az e-mail feladási idejét veszi figyelembe a megadott 14 napos határidő betartásánál.

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Amennyiben a Vásárló ( Fogyasztó) elállási nyilatkozatát telefonon, vagy írásban postai úton ajánlott levélben  illetve e-mailen keresztül  a megadott 14 (tizennégy) napos határidő lejárta előtt a Szolgáltatónak elküldi az elállási jogot érvényesítettnek kell tekinteni.

7.4. Az elállási jog részletszabályai

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A Szolgáltató a Vásárló elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően  haladéktalanul visszaigazolja elektronikus úton. Ha a Vásárló a törvényi előírásoknak megfelelően eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. 

A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, az elállási jog gyakorlása nem jár többletköltséggel.

Szolgáltató csak sérülésmentes, hiánytalan termék visszaküldésekor köteles a teljes vételárat a Vásárló részére visszatéríteni. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (termékdíj és szállítási díj) a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A banki átutalás végrehajtásához kérjük a következő adatokat megadni: Vásárló neve, banki folyószámlaszáma, a megrendelés azonosítója. A Szolgáltató azon többletköltségeket, amelyek az általa felkínált legolcsóbb szállítási módtól eltérnek  a Vásárló döntése értelmében úgy azokat nem köteles megtéríteni. A Vásárló abban az esetben vonható felelősségre az áru esetlegesen bekövetkezett értékcsökkenéséért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének szükséges használatától való eltérésből adódik.

Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a teljes vételár összegének kifizetését, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az elállási jog gyakorlása a Vásárlónak nem jelent többletköltséget, kizárólag a visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek terhelik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a visszaszállításkor eltűnt áruért, valamint nem áll módjában utánvéttel, portósan visszaküldött terméket átvenni. Az elállással érintett terméket a következő címre kérjük visszaküldeni: 

Címzett: Gatsby Street Records Kft.,

Cím: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A ép. A. lház fszt. 7.

7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8. SZAVATOSSÁG

2022.január 1.napjától eladott termékeink esetében webáruházunk alkalmazza a 373/2021 (VI.30.) kormányrendelet új szabályait tekintettel arra, hogy minden webáruház és fogyasztó közötti megrendelés áru adásvételére irányuló szerződésnek minősül.

A hibás teljesítési vélelem

A fogyasztó és a webáruház között áru adásvételére vagy digitális tartalom szolgáltatására kötött szerződéseknél a hibás teljesítési vélelem 1 (egy) év. A fogyasztó által felismert hiba esetén  „Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen”.

Ha Vásárló 1 (egy) éven belül hibát jelez, akkor Szolgáltató a következőket vizsgálja meg:

 • lehetséges-e az áru természete alapján, hogy a hiba 1 évvel később merüljön fel, abban az esetben ha az áru szavatossági ideje a jelzett időszakban lejár nem lehet hibás teljesítésre hivatkozni

 • megvizsgálja a hiba jellegét, amennyiben kiderül a Vásárló leírásából a termék nem rendeltetésszerű használata abban az esetben ez a vélelem nem összeegyeztethető a hiba jellegével

 • ha a fenti hivatkozások nem elegendőek akkor Szolgáltatónak kell azt bizonyítani, hogy az átadáskor a termék hibátlan volt

Szolgáltató mindenkor felelősséggel tartozik Vásárlói felé. A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a Vásárló a Szolgáltatóval szemben annak hibás teljesítése esetén érvényesítheti kellékszavatossági vagy termékszavatossági, illetve jótállási igényét.

A teljesítés szerződésszerűségének követelményei

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére , valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések esetében.

A szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak (a továbbiakban  árunak)

a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;

c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és

d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

A jogszabály elvárja a teljesítés szerződésszerűségéhez, hogy a szerződés tárgyát képező árunak:

a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír

b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését (3.b )

c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást

d)meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Az árunak nem kell megfelelnie a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilvános kijelentésnek, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy

a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;

b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy

c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényszerinti magatartási kódexe nincs a Szolgáltatónak.

Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Szolgáltató végezte el, vagy a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Szolgáltató által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a Szolgáltató helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Szolgáltató felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Szolgáltató által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket tartalmazó áru esetén

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat. Mindez vonatkozik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatására illetve meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásra. Utóbbi esetében Szolgáltatónak az áru teljesítését követő 2 éven belül kell biztosítania a folyamatos frissítést.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül megfelelően a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Szolgáltató nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

a) a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és

b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Szolgáltató által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a fentiekben leírt meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

8.1. A Felhasználó (Vásárló) kellékszavatossági joga

Magyarországon a szavatossági jogok minden termékre érvényesek.2022.január 1-től  az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére a jótállásköteles termékeknél háromszori javítás után már kötelező a csere.

A Ptk. 6:163. & (2) bekezdése értelmében a Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet melynek határideje a szerződés teljesítésétől számított 2 ( két) év, használt termék esetén 1 ( egy) év .   

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 2022. január 1-től a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt nem történhet elállás. Néhány termék antikolt jellegéből adódóan előfordulhatnak apróbb hibák, ezek nem képezhetnek kellékszavatossági igényt.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő 1 év.

8.2. Felhasználó kellékszavatossági jogai érvényesítésének feltételei

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A vásárlási igazolásához szükséges az eredeti számla vagy annak másolatának bemutatása. A Vásárló szavatossági igényének benyújtásáról jegyzőkönyvet készítünk, ami tartalmazza a vásárlási adatokat és a kifogás tényét. Jogos igény esetén a Szolgáltató a termék kijavítását vagy kicserélését legfeljebb 15 napon belül elvégezi.

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Használt árucikkek esetén a szavatossági idő 1 (egy) év. A használt termékek esetében a termékek avulása miatt gyakoribbak a meghibásodások. A vásárló abban az esetben  élhet szavatossági jogával, ha a hiányosságok a használtságból eredő hibákon felüliek. Abban az esetben, ha a termék esetleges hibájáról a  Szolgáltató a vásárláskor tájékoztatta a Vásárlót, akkor a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

8.3. A Felhasználó (Vásárló) termékszavatossági joga

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Amennyiben a Vásárló termékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni, abban az esetben kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Az Eladó saját költségén biztosítja a kicserélt áru visszavételét . A Fogyasztónak az árut a javítás, vagy a kicserélés érdekében az Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a Vásárló termékszavatossági igényét és a termék hibáját neki kell bizonyítania.

8.4. A gyártó (forgalmazó) mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.5. Jótállás

A 2021.1.1-től hatályos 270/2020. ( VI.12.) Korm.rendelet 1. & (1) bekezdése értelmében nem vonatkozik a kötelező jótállás azokra a termékekre, amelyek eladási  ára 10.000.- Ft vagy attól kevesebb.

 A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jelzett határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve: ”A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.”

A jótállási határidő kezdete a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napja.

A jótállásköteles termékeknél háromszori javítás után már kötelező a csere.

A korábbi egységesen egy évvel szemben a termék árától függően kétszer-háromszor hosszabb lehet a jótállási idő. A garanciális ügyintézéshez nem követelhető meg az eredeti csomagolás, valamint lehetséges az elektronikus jótállási jegyek kiállítása.

A Vásárló szavatossági, jótállási igényével kérjük forduljon e-mailben ügyfélszolgálatunkhoz. A bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről minden esetben jegyzőkönyvet veszünk fel a vásárlási adatokkal és a hibabejelentéssel. A szerződés megkötésének bizonyítására szükség van a termék vásárlását igazoló eredeti számlára (papíralapú számla vagy e-számla nyomtatott példánya). 

Az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdésének rendelkezése értelmében a fogyasztót a következő szavatossági jogok illetik meg: kérheti a termék kijavítását vagy annak kicserélését, az árleszállítást illetve a vételár visszatérítését ( elállás).

Az áru kicserélésének valamint a vételár visszatérítésének szabályai a következőképpen változtak 2022.január elsejétől: az első javítása során nem javítható termék esetében a cserére  8 napon belül kerül sor:„Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni” ,

A fogyasztási cikk negyedik alkalommal történő meghibásodásnál csere vagy a vételár visszatérítése lehetséges az ellenérték megfizetését bemutató bizonylat bemutatásával. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni vagy  a vételárat  a fogyasztónak visszatéríteni.

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vásárló igényelheti:

a.)   a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet

b.)   a vételár arányos árleszállítását

c.)   elállhat a szerződéstől és igényelheti a vételár visszatérítését amennyiben a Szolgáltató a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy ha a Vásárlónak megszűnt a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke. Ebben az esetben Szolgáltató a Vásárló által bemutatott fogyasztási cikk vételárát igazoló elektronikus számláján (vagy annak fénymásolt példányán) feltüntetett összeget nyolc napon belül a fogyasztó részére átutalással  visszatéríti. Ebben az esetben Szolgáltató a Vásárló által bemutatott fogyasztási cikk vételárát igazoló számláján (papíralapú számla vagy e-számla nyomtatott példánya) feltüntetett összeget nyolc napon belül a fogyasztó részére átutalással  visszatéríti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után a Vásárló általi nem rendeltetésszerű használat következménye.

9. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az All That Gatsby webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos vásárlói panaszt bejelenthetik telefonon, illetve elküldhetik e-mailben a Szolgáltatónak.

Telefonszám: +36307295939

Internet cím: http://www.allthatgatsby.com

Elektronikus elérhetőség (Ügyfélszolgálat e-mail címe): allthatgatsby@gmail.com

A telefonon jelzett szóbeli vásárlói panaszt Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni és lehetőség szerint  orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy ha a  panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amit a panaszra adott indokolt válaszával Vásárlónak 30 napon belül  megküld. Ugyanez az eljárás vonatkozik az írásbeli panasz orvoslására. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben indokolva megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A 30 napba a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be .Az egyedi azonosító számmal ellátott jegyzőkönyv és a válasz másolati példánya 3 évig kerül megőrzésre.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmi elemei:

 1. a panasz előterjesztési helye, ideje, módja, valamint a Vásárló neve és címe

 2. a Vásárló panaszának részletes leírása csatolva iratokkal, dokumentumokkal

 3. a Szolgáltató nyilatkozata a panaszról, annak lehetséges azonnali kivizsgálásáról

 4. a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása

 5. a Vásárló aláírása kivétel a telefonon történt bejelentés igénybevétele

 6. a felvett jegyzőkönyv egyedi azonosító száma

Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez, a lakóhely szerinti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat. Az illetékes hatóság a panaszt elbírálja és dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Vásárló lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok listája megtalálható a következő weboldalon: http://www.kormanyhivatal.hu/

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a Vásárló polgári eljárásban jogosult bíróság előtt érvényesíteni fogyasztói jogvitából származó követelését.

A Vásárló a fogyasztói jogvita bírósági elkerülése érdekében panaszával fordulhat a Békéltető Testülethez. A testület mindenkori célja a felek közötti egyezség elérése jogvitás ügyekben.

A Vásárló kérelmét a Békéltető Testület elnökének írásban küldi el.

A kérelem tartalmi elemei a következők:

 1. a Vásárló neve, lakóhelye (tartózkodási helye)

 2. az érintett Szolgáltató neve, székhelye

 3. a kérelmezett Békéltető Testület neve

 4. a vitás ügy leírása, annak bizonyítéka

 5. a Vásárló nyilatkozata a Szolgáltatóval történt vitás ügy megoldásának meghiúsulásáról

 6. a Vásárló indítványa a testület döntésére

 7. a Vásárló aláírása

A kérelemhez csatolandó a Szolgáltató írásbeli nyilatkozata a panasz elutasításáról.

A Szolgáltató köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot küldeni ,illetve személyes megjelenést biztosítani a testület előtt.

Felügyeleti szervek:

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Ellenőrzési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144
Telefon: +36-1/450-2598

 Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím:

1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon:

+36 (1) 488 21 31

Vásárló panaszát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton a következő címre: Gatsby Street Records Korlátolt Felelősségű Társaság, 1108 Budapest, Tavas utca 1. A ép. A. lház fszt. 7.

E-mail: allthatgatsby@gmail.com

Online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr

Az illetékes vármegyei Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152

E-mail:
abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538 E-mail:
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149 E-mail:
bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218 E-mail:
bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
Email:: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-792-7881

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: +36-88-814-121 
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

10. A WEBSHOP SZERZŐI JOGI VÉDELME

A Szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban Szjt) 1. § (2) bekezdése értelmében az https://allthatgatsby.com weboldal szerzői műnek minősül, ezért teljes egészében Szerzői jogi védelem alatt áll.  Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot az https://allthatgatsby.com weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése (nyomtatás, másolatkészítés) elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11. ADATVÉDELEM

A Gatsby Street Records Kft. (továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő a Vásárló adatait minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak megfelelően kezeli, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal (2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete).

Adatait harmadik fél számára nem adja át, kivéve a szerződés teljesítése céljából (pl. futárszolgálat). A Vásárló bármikor kérheti adatai törlését, módosítását írásban a következő  e-mail címen: allthatgatsby@gmail.com

Adatkezelő nem vállal felelősséget műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén az adatok megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért, továbbá ha a Vásárlók számítógépes vírusfertőzés áldozataivá válnak.

Webáruházunkban a vásárlás nem kötött regisztrációhoz, hírlevél küldése nem történik, ezáltal az Adatkezelő regisztrációval és hírlevél küldéssel kapcsolatos adatokat nem kezel.

Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a fent leírtakkal kapcsolatban, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: allthatgatsby@gmail.com

 

Jelen ÁSZF hatályos 2024. március 26. napjától

bottom of page