top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A GATSBY STREET RECORDS Művészeti Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A. ép. A lház fszt. 7. (a továbbiakban Adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Cégnév: GATSBY STREET RECORDS Művészeti Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A. ép. A. lház fszt. 7.

Levelezési cím: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A. ép. A. lház fszt. 7.

Telefonszám: +36307295939

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-326606

Adószám: 26368704-1-42

Képviselő: Dr. Tóth Antónia ügyvezető, tulajdonos

Elektronikus elérhetőség, az ügyfélszolgálat e-mail címe: allthatgatsby@gmail.com

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk a megadott elérhetőségen.

A GATSBY STREET RECORDS Kft. mint Adatkezelő a GDPR rendelkezéseinek értelmében nem köteles kijelölni adatvédelmi tisztviselőt.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK AZ ADATVÉDELMI SZÓTÁR ALAPJÁN

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rendszerezése tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásnak megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők ( ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép stb.) rögzítése

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)
adatfeldolgozó: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, az ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ellenőrző hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től hatályos.

cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 6 hónap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 hónap

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Webáruházunkban a vásárlás nem kötött regisztrációhoz, de hírlevél küldése történik. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes és az érintett hozzájárulásának visszavonásáig érvényes. Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) b) pontja alapján az Ön hozzájárulása. 

Kezelt adatok: a megadott e-mailcímek.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.

Adatait harmadik fél számára nem adja át, kivéve a szerződés teljesítése céljából szállítmányozó futárszolgálatnak. Webáruházunk a megrendelt termékeket országos szállítással a FoxPost futárszolgálattal,a Magyar Posta Zrt-vel illetve a sérülékenységük miatt különleges bánásmódot igénylő kézzel készített termékeket saját futárral  juttatja el a megadott címre a Vásárlóihoz.

FOXPOST

A Szolgáltató neve: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A Szolgáltató rövidített neve: FoxPost Zrt.

A Szolgáltató székhelye: 6300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

A Szolgáltató levelezési címe (egyben fióktelep): 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 10-10-020309 (nyilvántartva az Egri Törvényszék Cégbírósága által)

A Szolgáltató adószáma: 25034644-2-10.

A Szolgáltató internetes elérhetősége: http://www.foxpost.hu

A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@foxpost.hu

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36-1-999-0369

MAGYAR POSTA
A Szolgáltató neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Szolgáltató rövidített neve: Magyar Posta Zrt.
A Szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042463
A Szolgáltató internetes elérhetősége: https:/www.posta.hu
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@posta.hu
A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36-1-767-8200
SAJÁT FUTÁR
A Szolgáltató neve: GATSBY STREET RECORDS Művészeti Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató rövidített neve: GATSBY STREET RECORDS KFT.
A Szolgáltató székhelye, levelezési címe: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A ép. A. lház fszt. 7.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-326606 (nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által)
A Szolgáltató adószáma: 26368704-1-42
A Szolgáltató internetes elérhetősége: https://allthatgatsby.com
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: allthatgatsby@gmail.com

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36307295939

Webáruházunk a szállításhoz a következő adatokat továbbítja a futárszolgálatnak automatás küldésnél: Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, a csomagfelvételi automata neve és címe, házhozszállítás esetén: Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma, szállítási címe.
Ezen adattovábbítás a termék(ek) szállítását szolgálja. Munkatársainkat kötelezi a titoktartás betartása.

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

A GATSBY STREET RECORDS Kft. mint Adatkezelő az érintettek személyes adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kezeli. Tájékoztatást ad a szükséges személyes adatok megadásáról, ezek jogszabályi előírásairól és az adatok tárolásáról. minden esetben olyan személyes adatokat kezel amely az előírásoknak megfelel. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult. Az adatkezelés elektronikusan, gépi úton történik.

ADATKEZELÉS

Kapcsolatfelvétel

Ha emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok

Webáruházunkban a következő adatok megadása elengedhetetlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez: az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a megrendelés száma, a vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Név, számlázási cím adatok.

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. A futárszolgálat és a saját futár a továbbiakban Adatfeldolgozó az Adatkezelővel szerződést köt és a személyes adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint kezeli.

Kezelt adatok

Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli, ezt követően törli az adatokat.
Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Hírlevél küldése

Az All That Gatsby webáruház lehetőséget biztosít hírlevél küldésére, melynek célja a tájékoztatás. A hírlevél küldése saját rendszerből történik az önkéntesen megadott e-mail címre.

Kezelt adatok

A megadott e-mailcím.

Az adatkezelés időtartama

 A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes és az érintett hozzájárulásának visszavonásig érvényes.
Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 5.§ ( 1 ) bekezdés a) b) pontja.

Szavatossági és jótállási igények feldolgozása

Az adatkezelési folyamat a jótállási igények feldolgozása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, a szerződés teljesítésnek időpontja, a hiba bejelentésének időpontja, a hiba leírása, a  szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jog, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja, vagy az igény, illetve az alapján

érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka. A Vásárlótól  az általa megvásárolt termék átvételéről átvételi elismervényt kell kiállítanunk. Az átvételi elismervény kötelező tartalmi elemei a következők: a Vásárló neve és címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a termék átvételének időpontja, az az időpont amikor a Vásárló átveheti a kijavított terméket.

Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató köteles a szavatossági vagy jótállási igény jegyzőkönyvét 3 évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni.
Az adatkezelés jogalapja

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. § (1)  bekezdés és 6. § (1)  értelmében a Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Vásárló fogyasztóvédelmi panaszával fordulhat a Szolgáltatóhoz.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmi elemei:

1. a panasz előterjesztési helye, ideje,, módja a Vásárló neve és címe

2. a Vásárló panaszának részletes leírása csatolva iratokkal, dokumentumokkal

3. a Szolgáltató nyilatkozata a panaszról, annak lehetséges azonnali kivizsgálásáról

4. a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása

5. a Vásárló aláírása kivétel a telefonon történt bejelentés igénybevétele

6. a felvett jegyzőkönyv egyedi azonosító száma

Az adatkezelés időtartama

Az egyedi azonosító számmal ellátott jegyzőkönyv és a válasz másolati példánya 3 évig kerül megőrzésre.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÁLTALUNK KEZELT ADATOKAT?

Tárhely-szolgáltató:

 WIX.com LTD, 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel

Elektronikus elérhetőség: wix-team@emails.wix.com

Számlázás:

Az Adatfeldolgozó megnevezése: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Az Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01-10-140802 ,adószáma : 27926309-2-41

Az Adatfeldolgozó e-mail cime: www.billingo.hu

Az Adatfeldolgozó telefonszáma : +36-1/500-9491

Az adatfeldolgozáshoz továbbított adatok : név, számlázási név, számlázási cím,e-mail cím, vásárlási adatok

Könyvelés:

Az Adatfeldolgozó neve: Molnár Antal könyvelő

Az Adatfeldolgozó címe: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 32.

Az Adatfeldolgozó e-mail címe: moln007@fibermail.hu

Az adattovábbítás az Adatkezelővel történt szerződés alapján történik. Adatfeldolgozó a számviteli bizonylatokat a Számviteli törvény előírásainak megfelelően készíti el.

Áruszállítás Foxposttal:

Az Adatfeldolgozó neve: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Adatfeldolgozó rövidített neve: FoxPost Zrt.

Az Adatfeldolgozó székhelye: 6300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

Az Adatfeldolgozó internetes elérhetősége: https://foxpost.hu

Az Adatfeldolgozó elektronikus elérhetősége: info@foxpost.hu

Az Adatfeldolgozó telefonos elérhetősége: +36-1-999-0369

Áruszállítás saját futárral:

Az adatfeldolgozó neve: GATSBY STREET RECORDS Művészeti Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A. ép. A. lház fszt. 7.

Levelezési cím: 1108 Budapest, Tavas utca 1. A. ép. A. lház fszt. 7.

Telefonszám: +36307295939

Áruszállítás Magyar Postával:

A Szolgáltató neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Szolgáltató rövidített neve: Magyar Posta Zrt.
A Szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042463
A Szolgáltató internetes elérhetősége: https:/www.posta.hu
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@posta.hu
A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36-1-767-8200

Hírlevél küldés:

Az Adatfeldolgozó neve:  WIX.com LTD

Az Adatfeldolgozó székhelye: 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel

Az Adatfeldolgozó internetes elérhetősége: https://wix.com

Az Adatfeldolgozó elektronikus elérhetősége: wix-team@emails.wix.com

Az adatfeldolgozáshoz továbbított adatok : e-mailcím.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

 • helyesbítéshez való jog

 • adatkezelés korlátozása

 • törléshez való jog

 • tiltakozáshoz való jog

 • hordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon​

 • kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a felügyeleti hatósághoz panasszal fordulhat.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön bármikor kérheti adatai módosítását a következő  e-mail címen: allthatgatsby@gmail.com

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát

 • az adatkezelés jogellenes

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából (a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni)

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (Adatkezelő lezáratlan követelése Ön felé, valamint folyamatban lévő fogyasztói vagy adatvédelmi panasz intézése során).

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen dokumentum a GATSBY STREET RECORDS Kft. (Adatkezelő) működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Hatályos 2024. március 26. napjától

bottom of page