top of page

NYEREMÉNYJÁTÉK

Az ALL THAT GATSBY Facebook nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata - 2021. december 5.

1. A játék szervezője

Az ALL THAT GATSBY Facebook nyereményjátékának (a továbbiakban: "Játék") szervezője a GATSBY STREET RECORDS KFT. (székhely: 1108 Budapest, Tavas utca 1/A/A. Földszint 7., adószám: 26368704-1-42  (a továbbiakban: „Szervező“) az ALL THAT GATSBY Facebook oldalon keresztül szervezi és bonyolítja le a játékot.

2. Részvételi feltételek

a Játékban az az internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: "Játékos") vehet részt, aki:

- 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és Magyarország területén levő kézbesítési címmel rendelkezik

- az ALL THAT GATSBY Facebook oldalán feltett kérdésre adott válaszát megírta a játékot meghirdető bejegyzés alatt Facebook hozzászólásban

- a Játék befejezésének napján élő Facebook regisztrációval rendelkezik

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a Facebook hozzászólásban történő megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

 

A Szervező biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

3. A játék időtartama

A Játék 2021. december 5. napján 20 óra 00 perctől 2021. december 12. napján 20 óra 00 percig kerül lebonyolításra, Magyarország területén.

4. A játék menete

A Játék során a játékosoknak hozzászólás formájában kell választ adniuk az ALL THAT GATSBY Facebook oldalán (https://www.facebook.com/allthatgatsby) bejegyzés formájában feltett kérdésre, játékfelhívásra. A nyertest a nyereményjáték szervezője állapítja meg a poszt összes válasza közül.

Az eredményhirdetésre a játék lezárása után legkésőbb 24 órán belül kerül sor hozzászólás formájában a Facebook bejegyzés megjelenése alatt. A Facebook bejegyzésben ismertetett nyereményt azok között sorsoljuk ki, akik a megadott határidőn belül teljesítik a Facebook bejegyzésben és a játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket.

5. Nyeremény

1 db Christmas In Paris ajándékbox a https://www.allthatgatsby.com/product-page/christmas-in-paris-karacsonyi-ajandekbox oldalról. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A nyereményt az aktuális Facebook bejegyzésben ismertetjük.

6. Nyertes játékos értesítése, Nyeremény átadása

A nyertest a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/allthatgatsby) a játék lezárása után legkésőbb 24 órán belül az eredeti játék poszt alatt Facebook hozzászólás formájában értesítjük. A nyertes a nyeremény átvételének feltételeként köteles a kapcsolatot privát Facebook üzenetben felvenni a Szervezővel.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a jelentkező Nyertesnek privát Facebook üzenetben adunk tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket a Szervező Privát Facebook üzenetben fogalmazza meg.

Amennyiben a Privát Facebook üzenetben történt kapcsolatfelvételtől számított 72 órán belül a Nyertestől nem érkezik válasz, vagy a nyertes a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatok közül egyet vagy többet nem hajnaldó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át vagy új, pót-nyertest sorsoljon, vagy a díjat egy későbbi játék során sorsolja ki.

A Nyertes vállalja, hogy Szervező a nevét, a nyerés tényét, illetve a nyereményt Facebook bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye, az erre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat és rendelkezések szerint.

 

A Nyereményt a nyertes Játékos által megadott kézbesítési címre juttatja el a Szervező a Visszaigazolást követő 5 (öt) naptári napon belül. A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének egy nyertes Játékos nem tesz eleget, és így adott Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7. Adózás, költségek

Ha a Facebook bejegyzésben Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyereményt a Szervező biztosítja, illetve a nyeremény utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő költségeket Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatvédelem, adatvédelmi nyilatkozat

 

Szervező és Bonyolító Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Játékos által megadott személyes adatokat Szervező bizalmasan, a hatályos uniós és magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, a Játékos személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartja. A Játékkal összefüggő adatkezelői feladatokat az üzemeltető látja el, míg az adatkezelés során Bonyolító adatfeldolgozói feladatokat lát el.

 

Szervező megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés során tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédeni azokat a különböző kockázatoktól, így különösen: jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:

 

Ø a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK.

 

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során esetlegesen szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a tipp vagy válasz Facebook hozzászólásban történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kizárólag abban az esetben kezelhetőek jogszerűen, ha ahhoz Ön hozzájárul. Amennyiben személyes adataidat nem kívánja megadni, illetve azok kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, az adatszolgáltatást, illetve hozzájárulását megtagadhatja, azáltal, hogy a Játékban nem vesz részt, vagy adatait nem adja meg, a rendszerbe azokat nem viszi be.

 

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, mindazonáltal a Játékban történő részvétel a jelen szabályzatban meghatározott adatok közlését szükségessé teszi.

 

Szervezőnek az alábbiakban meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása Ön, mint a Játékban résztvevő személy részéről önkéntes.

 

Szervező a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadásának regisztrálása és a nyertesek nevének közzététele érdekében kezeli az adatokat.

Szervező a következő adatokat kezeli:

Játékos teljes neve, telefonszáma, e-mailcíme, postázási címe

 

A Játékban való részvétellel a Játékos egyidejűleg elfogadja jelen tájékoztatóban rögzítetteket.

 

Tekintettel az előbb írtakra, a felhasználó elfogadja, és kifejezetten kijelenti: hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a megadott személyes adatok tekintetében adatkezelést végezzen, illetve, hogy személyes adatait kezelje.

 

Az adatkezelés jogalapja (az Infotv. fent hivatkozott szakasza mellett): az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. B) pont.

 

A Játékos a megadott adatokat bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti a Szervezőtől.

 

Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően, amennyiben ez szükséges - személyazonosító igazolvány alapján - leellenőrizze.

 

A Játékos a válasz Facebook hozzászólásban történő megküldésével minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a Nyeremény átvételét követő 2. naptári hónap végéig kezeli a Játékos Játék során megadott adatait.

 

Játékos kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; továbbá kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Szervező a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül teljesíti.

 

A Játékkal összefüggő adatvédelemi kérdéseket az üzemeltető következő email címre lehet megküldeni: allthatgatsby@gmail.com

 

Amennyiben Játékos az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Játékos kötelességet vállal arra, hogy az űrlap kitöltése során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért Játékos felel. Amennyiben a Játékos valótlan adatokat rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési szabályok szerint felel.

 

10. Egyéb rendelkezések

A hiányosságokért / hibákért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

A Szervező fenntartja a jogot jelen szabályzat egyoldalú módosítására, a nyereményjáték időtartamának lerövidítésére, meghosszabbítására vagy megszüntetésére, esetleg szabályainak megváltoztatására. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az ALL THAT GATSBY oldalán indított promóciók és jelen nyereményjáték függetlenek a Facebooktól, azokat a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható, a játékokat kizárólag a Szervező indítja.

A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek.

A jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: allthatgatsby.com/nyeremenyjatek és a nyereményjáték menetének teljes időtartamában a Szervező Facebook-oldalán a nyereményjáték posztjába linkelve lesznek feltüntetve.

Budapest, 2021. december 5.

GATSBY STREET RECORDS KFT.

Szervező

bottom of page